จดหมายข่าว ฉบับที่1

  จดหมายข่าว  จัดทำขึ้นสำหรับศิษย์เก่าสวนกุหลาบ รุ่น ๘๒/๒๕๐๖ ปีที่ ๑-๒๕๖๕ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เพื่อเพื่อนๆ วัตถุประสงค์     เพื่อให้เพื่อนๆ ร่วมรุ่นได้ทราบข่าวความเป็นไป และบทบาทของเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อประสานความสามัคคีในหมู่เพื่อนร่วมรุ่น และรุ่นพี่ๆน้องๆ เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันภายในตลอดจนทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อชื่อเสียงตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติของศิษย์เก่าสวนกุหลาบทั้งหลาย สวัสดีปีใหม่พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อนสวนกุหลาบที่รักทุกท่าน ฉบับนี้เป็นฉบับแรก Online เดือนมกราคม ๒๕๖๕ เนื้อหาหรือสาระ Content บอกเล่าเรื่องราวตามวัตถุประสงค์ของจดหมายข่าว …โดยเนื้อหาพยายามจะไม่ให้ซ้ำกับข่าวใน OSK […]

Contact Social