OSK82 Community

| จดหมายข่าว

จดหมายข่าว ฉบับที่1

  จดหมายข่าว  จัดทำขึ้นสำหรับศิษย์เก่าสวนกุหลาบ รุ่น ๘๒/๒๕๐๖ ปีที่ ๑-๒๕๖๕ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เพื่อเพื่อนๆ วัตถุประสงค์     เพื่อให้เพื่อนๆ ร่วมรุ่นได้ทราบข่าวความเป็นไป และบทบาทของเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อประสานความสามัคคีในหมู่เพื่อนร่วมรุ่น และรุ่นพี่ๆน้องๆ เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันภายในตลอดจนทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อชื่อเสียงตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติของศิษย์เก่าสวนกุหลาบทั้งหลาย สวัสดีปีใหม่พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อนสวนกุหลาบที่รักทุกท่าน ฉบับนี้เป็นฉบับแรก Online เดือนมกราคม ๒๕๖๕ เนื้อหาหรือสาระ Content บอกเล่าเรื่องราวตามวัตถุประสงค์ของจดหมายข่าว …โดยเนื้อหาพยายามจะไม่ให้ซ้ำกับข่าวใน OSK […]

| คนดีศรีสวน

E-book คนดีศรีสวนคนดีศีรสวน2565
คนดีศรีสวนปี2564
คนดีศรีสวนปี2563
คนดีศรีสวนปี2562

คนดีศรีสวนปี2561
คนดีศรีสวนปี60
คนดีศรีสวนปี2559

คนดีศรีสวนปี2558
คนดีศรีสวนปี2557
คนดีศรีสวนปี2556
คนดีศรีสวนปี2555

คนดีศรีสวนปี2554
คนดีศรีสวนปี2553
คนดีศรีสวนปี2552


🔥 Upcoming Events

Events Search

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

8 นายกรัฐมนตรีสวนกุหลาบฯ8 นายกรัฐมนตรีสวนกุหลาบฯ


รวมเพลงสวนกุหลาบฯ

กลิ่นกุหลาบแยกบานยังกรุ่น อบอุ่นในใจ..แฝงกลิ่นไอไมตรี

กลิ่นกุหลาบเชื่อมโยงสายใย...หัวใจน้องพี่..มิมีวันเสื่อมสลาย

| 💼 ธุรกิจศิษย์เก่า สก.82

🖼️ After Gallery Events

Contact Social